Cosplay 技巧工作坊

相信搖身一變成為自己鐘情嘅動漫角色係唔少二次元同好嘅理想,而我地所舉辦嘅cosplay skill workshop唔單止希望能夠令追尋理想嘅大家提供技巧上嘅幫助,亦希望藉住呢個機會,推廣香港嘅cosplay文化。今年,我地有幸邀請到公子、貴族、olivie、真理、杰奧與伏羲六位cosplayer作為本次活動嘅嘉賓導師,記得唔好錯過啦。

Cosplay 技巧工作坊詳情
日期:3月20日
時間:14:00-17:00
地點:莊月明文娛中心105室

報名現已截止,感謝大家支持

如對「Cosplay 技巧工作坊」活動有任何查詢,
歡迎發送電郵至 aca.hkusu@gmail.com

〉〉返回活動一覽〈〈